Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsem

Veškeré služby na webu www.zmensvetelo.cz poskytuje Ladislav Kotlár – IČO: 07218818

Kontakt

e-mail: zmensvetelo@email.cz

tel.: +420 732 223 182

Objednáním poskytované služby či nákupem dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem), souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

Zdravotní indispozice zákazníka

Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.

Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkovi v důsledku jím před masáží neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného.

Kontraindikace masáže

Masáž se v těchto případech NEPROVÁDÍ vůbec, dočasně nebo lokálně. V nejistém případě si vyžádejte způsobilost od lékaře.
 
Lokální (nemasíruje se postižená část těla)

• Kožní znaménka, bradavice, pigmentové névy a veruky, bércové vředy, štípnutí hmyzem
 Křečové žíly

Dočasná (nemasíruje se celé tělo po určitou dobu)
 Všechny akutní stavy – horečka, virová a bakteriální onemocnění a při podezření na ně
• V průběhu antibiotické léčby a tři týdny po dobrání antibiotik
• Infekční onemocnění
• Záněty žil
• Po extrémním vyčerpání
• Akutní výhřez meziobratlového disku
• Po lékařském ošetření (např. zlomeniny, vymknutí, vykloubení atd.)

• Choroby dutiny břišní spojené s krvácením
• Menstruace
• Těhotné ženy a šestinedělí
• Bezprostředně po dárcovství krve
• Těsně po jídle, po požití alkoholu nebo drog

Trvalá (nemasíruje se vůbec nebo se souhlasem lékaře)
• Vysoký krevní tlak
• Akutní záněty v těle
• Hnisavá a plísňová onemocnění, otevřené rány, ekzémy, dermatitidy, maligní melanom kůže
• Osteoporóza a ateroskleróza
• Onemocnění ledvin, jater, srdce a bypass
• Epilepsie
• Onkologická onemocnění
• Trombóza
• Poruchy krvácivosti a léky na srážlivost krve
• Duševní poruchy a neurologická onemocnění
• Dlouhodobá medikace
• Lidé velmi staří trpící odvápňováním kostí


Služby a způsob platby

Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na www.zmensvetelo.cz/Ceník. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli před nebo po ukončení masáže, a to těmito způsoby:

a) V hotovosti v místě poskytnutí služby k rukám provozovatele

b) Dárkovým poukazem

c) Posláním částky na účet v místě poskytnutí služby, např. přes mobilní bankovnictví.

Provozovatel nepřijímá platební karty.

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz lze využít na službu ke které je určen, popřípadě na jinou službu ve stejné hodnotě či hodnotě vyšší a rozdíl doplatit. Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před masáží pro ověření platnosti. Platnost poukazu je 6 měsíců od zakoupení a je uvedena na zadní straně, společně s podpisem. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným. V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.

Osobní věci a cennosti

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti( i šperky) odložené v místě poskytování služby. Provozovatel doporučuje jakékoliv cennosti (i šperky) ponechat uschované mimo místo poskytování služby už s předpokladem nutnosti jejich sundání z důvodu masáže části těla, kde by byla cennost (šperk) překážkou a stěžovala by práci maséra.

Před odchodem dbá zákazník na řádnou kontrolu místa, kde si vše odkládal. Zjistí-li nebo má podezření na odcizení či ztrátu odložené věci, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

 

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2021.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů

 • 1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a údajů jako: nemoci, alergie, zaměstnání, věk, váha, výška (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu nebo při osobní schůzce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • 1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Přesunout se na začátek